3/8/2012 5:32:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo thời gian tiếp nhận đơn xin phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2010 như sau:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 752 /TB-ĐHTL

V/v -Phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ  chính quy năm 2010

 

Hà Nội, ngày 23  tháng 07 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo thời gian tiếp nhận đơn xin phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2010 như sau:

-                  Thời gian nhận đơn phúc khảo từ  ngày 23/07/2010 đến hết ngày 06/8/2010;

-                  Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng 232 nhà A4 – Phòng Đào tạo ĐH&SĐH – Trường Đại học Thuỷ lợi – 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội;

-                  Lệ phí đăng ký phúc khảo: 30.000 đồng/môn;

-               Thời gian công bố kết quả phúc khảo: Trước 18/8/2010;

-               Mẫu đơn đăng ký phúc khảo lấy tại địa chỉ website của trường: www.wru.edu.vn (Mẫu đơn phúc khảo)

Trường Đại học Thuỷ Lợi thông báo để những thí sinh có nguyện vọng chấm phúc khảo bài thi trong kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng  năm 2010 được biết./.

 

Nơi nhận:

-  CTHĐTS (để b/c);

- Website;

-  Lưu VT, ĐH&SĐH.

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

PGS.TS. Trịnh Minh Thụ

Các tin khác