3/8/2012 5:00:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Quy chế này quy định lề lối làm việc của Hội đồng trường Đại học Thuỷ lợi nhiệm kỳ 2006-2011 (sau đây gọi tắt là Hội đồng trường hoặc Hội đồng), mối quan hệ công tác giữa Hội đồng trường với Đảng uỷ Trường, với Hiệu trưởng và với các đơn vị chức năng của Trường Đại học Thuỷ lợi.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /QC-HĐT

 

Hà Nội ngày 08 tháng 02  năm 2007

 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

            Quy chế này quy định lề lối làm việc của Hội đồng trường Đại học Thuỷ lợi nhiệm kỳ 2006-2011 (sau đây gọi tắt là Hội đồng trường hoặc Hội đồng), mối quan hệ công tác giữa Hội đồng trường với Đảng uỷ Trường, với Hiệu trưởng và với các đơn vị chức năng của Trường Đại học Thuỷ lợi.  

Điều 1. Cơ sở pháp lý của Hội đồng trường:

            Hội đồng trường được thành lập và hoạt động theo các văn bản pháp luật sau đây:

-          Điều lệ trường đại học, ban hành theo quyết định số 153/2003/QĐ-TTG ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ;

-          Thông tư của bộ Giáo dục và Đào tạo số 18/2004/TT-BGD&ĐT ngày 21 tháng 6 năm 2004 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ trường đại học ban hành theo quyết định số 153/2003/QĐ-TTG ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ;

-          Quyết định số 3108/QĐ-BNN-TCCB ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công nhận Hội đồng trường của Trường Đại học Thuỷ lợi.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường:

            Hội đồng trường có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

2.1.   Quyết nghị về mục tiêu chiến lược, kế hoạch phát triển của trường bao gồm: dự án quy hoạch, kế hoạch phát triển trung hạn và dài hạn phù hợp với Quy hoạch mạng lưới các trường đại học của Nhà nước, hệ thống ngành đào tạo, quy mô đào tạo, hình thức đào tạo;

2.2.   Quyết nghị về dự thảo Quy chế về tổ chức hoạt động của Trường hoặc các sửa đổi, bổ sung Quy chế trước khi Hiệu trưởng trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.3.   Quyết nghị chủ trương chi tiêu, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp và nguồn thu sự nghiệp.

2.4.   Giám sát việc thực hiện “Quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các nghị quyết của Hội đồng trường, báo cáo với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Cơ cấu của Hội đồng trường:

3.1.   Hội đồng trường gồm có Chủ tịch, Tổng thư ký và các thành viên Hội đồng, do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định công nhận trên cơ sở đề nghị của Trường Đại học Thuỷ lợi.  

3.2.   Chủ tịch Hội đồng trường do Hội nghị toàn thể thành viên Hội đồng bầu, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm. Chủ tịch Hội đồng trường là chuyên trách, được hưởng lương từ kinh phí của Trường; được sử dụng con dấu và bộ máy của Trường trong phạm vi thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng trường.

Chủ tịch Hội đồng trường có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, chủ trì, lãnh đạo việc thảo luận và thông qua quyết nghị các phiên họp của Hội đồng.

3.3.   Tổng thư ký Hội đồng trường do Hội nghị toàn thể thành viên Hội đồng bầu, Chủ tịch Hội đồng trường ra quyết định công nhận.

Tổng thư ký Hội đồng trường có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng trong các lĩnh vực: tổng hợp tình hình hoạt động của Nhà trường và của Hội đồng trường; chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các phiên họp của Hội đồng trường; tiếp nhận và xử lý văn bản đi, đến của Hội đồng theo quy định của Nhà nước và của Trường; đảm bảo hoạt động của Hội đồng trường.

3.4.   Các thành viên khác của Hội đồng trường hoạt động kiêm nhiệm.

Các thành viên có nhiệm vụ đóng góp vào các quyết nghị của Hội đồng trường trong các phiên họp của Hội đồng. Trong thời gian giữa hai phiên họp, mỗi thành viên đều có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các các Quyết nghị của Hội đồng và có thể đề xuất những ý kiến về hoạt động của Trường Đại học Thuỷ lợi.   

 

 


CHƯƠNG II

LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Điều 4. Nguyên tắc chung:

            Hội đồng trường làm việc theo phương thức thảo luận, thông qua các nghị quyết tập thể tại các cuộc họp của Hội đồng trường để đưa ra các quyết định trong phạm vi các nhiệm vụ đã được quy định. Chủ tịch Hội đồng trường không tự mình đưa ra quyết định.

Điều 5. Chế độ hội họp:

            Hội đồng trường họp thường kỳ 6 tháng một lần. Khi cần thiết, theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng trường, của Hiệu trưởng, hoặc của trên 50% tổng số thành viên Hội đồng trường. Chủ tịch Hội đồng trường có thể triệu tập cuộc họp Hội đồng trường bất thường.

            Các cuộc họp của Hội đồng trường phải có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng tham dự.

            Khi cần thiết, Chủ tịch Hội đồng trường có thể mời thêm đại diện của các cơ quan, đơn vị liên quan dự họp. Các đại diện này có quyền phát biểu ý kiến nhưng không tham gia biểu quyết.

Điều 6. Quyết nghị của Hội đồng:

            Mỗi kỳ họp của Hội đồng đều phải thông qua Quyết nghị về những vấn đề mà Hội đồng đã thảo luận. Quyết nghị của Hội đồng chỉ có giá trị thực hiện khi quá nửa tổng số thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

            Việc thông qua Quyết nghị của Hội đồng được thực hiện bằng biểu quyết.

            Các thành viên của Hội đồng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm khi thảo luận và thông qua các quyết nghị của Hội đồng. Những thành viên có ý kiến khác với quyết nghị của Hội đồng có quyền bảo lưu ý kiến nhưng không được làm trái với những quyết nghị của Hội đồng đã thông qua.

            Quyết nghị của Hội đồng sau khi được thông qua được thông tin đến các đơn vị và cá nhân liên quan trong trường.

Điều 7. Chế độ giải quyết công văn giấy tờ:

            Công văn giấy tờ do cơ quan ngoài gửi đến cho Hội đồng trường được Tổng thư ký tập hợp, đề xuất và báo cáo với Chủ tịch Hội đồng trường cho ý kiến giải quyết.

            Công văn, giấy tờ của Hội đồng trường gửi đến các cơ quan bên ngoài do Tổng thư ký dự thảo và quyết nghị, kết luận của Hội đồng hoặc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng, trình Chủ tịch Hội đồng ký thay mặt Hội đồng.

Điều 8. Chế độ thông tin, báo cáo:

            Các thành viên của Hội đồng được các đơn vị chức năng của Trường thông báo tình hình hoạt động của Nhà trường và các thông tin cần thiết. Nếu trong các phiên họp cần thảo luận những vấn đề quan trọng, thành viên Hội đồng có thể nhận được tài liệu, thông tin trước khi họp ít nhất 03 ngày để có thời gian nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

            Các đơn vị chức năng của Trường có trách nhiệm việc đảm bảo việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời theo yêu cầu của Hội đồng để các thành viên Hội đồng trường có căn cứ thảo luận, quyết nghị.

Điều 9. Điều kiện và kinh phí hoạt động:

            Hội đồng trường có văn phòng và các phương tiện làm việc do Nhà trường bố trí và trang bị. Kinh phí hoạt động của Hội đồng trường trong kinh phí hoạt động của Trường Đại học Thuỷ lợi.

 

 

CHƯƠNG III

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 10. Quan hệ giữa Hội đồng trường và Đảng ủy trường:

            Đảng uỷ trường lãnh đạo Hội đồng trường thông qua các chủ trương, nghị quyết của Đảng uỷ.

Điều 11. Quan hệ giữa Hội đồng trường và Hiệu trưởng:

            Hiệu trưởng Nhà trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng trường trong phạm vi nhiệm vụ của Hội đồng trường. Nếu không nhất trí với quyết nghị hoặc kết luận của Hội đồng trường phải kịp thời báo cáo và xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

            Hiệu trưởng Nhà trường có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng trường thực hiện nhiệm vụ của mình, báo cáo tình hình và kế hoạch hoạt động của Nhà trường tại các phiên họp của Hội đồng trường; chỉ đạo các đơn vị chức năng cung cấp thông tin đầy đủ khi có yêu cầu; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí và bộ máy để Hội đồng hoạt động bình thường.

            Quan hệ giữa Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng là quan hệ phối hợp công tác, thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ trường đại học.

Điều 12. Điều khoản thi hành:

            Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng trường nhất trí quyết nghị thông qua. Trong quá trình hoạt động, nếu có điều gì vướng mắc sẽ được sửa đổi và trình Hội đồng xem xét ở kỳ họp gần nhất.

            Quy chế này được Hội đồng trường Trường Đại học Thuỷ lợi nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 08 tháng 02 năm 2007.

 

 

TM HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

PGS. TS. Dương Thanh Lượng

Các tin khác