3/26/2012 10:06:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/08/2008 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nôn thôn; Nghị quyế Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV; chương trình số 02-CTr/TU ngày 29/08/2011 của Thành ủy Hà Nội khóa XV về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoan 2011-2015”

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/08/2008 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nôn thôn; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV; chương trình số 02-CTr/TU ngày 29/08/2011 của Thành ủy Hà Nội khóa XV về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011-2015”, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội hướng dẫn tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức kinh tế, cán bộ, Đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ Đô, tạo sự đồng thuận và nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác, hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới của cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp trong xã hội.

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta, là một trong 9 chương trình công tác lớn của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XV, vì vậy công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng, đồng thời là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị, làm cho từng người dân, cộng đồng dân cư thuộc các xã, thị trấn đang trực tiếp triển khai, thực hiện đầy đủ và sâu sắc hơn về xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền với vân động, phát huy các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân chung tay xây dựng thành công nông thôn mới.

Một số văn bản tuyên truyền
Văn bản 1
Văn bản 2
 
 Trần Mai Anh

Các tin khác