6/27/2012 9:39:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

        BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             

            Số      517         /TB-ĐHTL

                                                                        Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Về việc nhắc nhở sinh viên trong dịp nghỉ hè

 

Năm học 2011 -2012 sắp kết thúc, sinh viên bước vào kỳ nghỉ hè năm 2012, Nhà trường thông báo tới tất cả sinh viên trong toàn trường thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tất cả sinh viên phải nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, đồng thời hưởng ứng “Thập kỷ Hành động vì an toàn giao thông đường bộ” do Liên Hợp quốc phát động từ ngày 11/05/2011 và “Năm an toàn giao thông 2012”. Sinh viên khi tham gia giao thông phải nghiêm túc chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm, có bằng lái xe khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, thực hiện quy tắc giao thông đường bộ, không đi ngược chiều, phóng nhanh vượt ẩu…

- Mỗi sinh viên tự suy nghĩ chín chắn, ý thức cao với những hoạt động của mình, tránh bị kích động và vi phạm nội quy, quy chế và pháp luật của Nhà nước.

Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm thông báo của Nhà trường.

 

Nơi nhận:                                                                                      

     - ĐU, BGH (b/c);

     - ĐTN, HSV, CS2, Viện MT, TrTGD, các Khoa;

     - Các lớp SV;

      - Lưu VT, CTCT&QLSV

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS Lê Đình Thành

 

 

Các tin khác