5/11/2012 10:40:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Hưởng ứng kế hoạch tuyên truyền về phổ biến giáo dục pháp luật và phòng chống tham nhũng, quán triệt và thực hiện theo tinh thần của các Nghị quyết, Website tiếp tục giới thiệu đến các độc giả các thông tin quan trọng....
Hưởng ứng kế hoạch tuyên truyền về phổ biến giáo dục pháp luật và phòng chống tham nhũng, quán triệt và thực hiện theo tinh thần của các Nghị quyết, Website tiếp tục giới thiệu đến các độc giả các thông tin quan trọng sau về Nội dung cơ bản của Nghị quyết đại hội XI của Đảng, nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết TW3 khóa X về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", chi tiết:
 
 

Các tin khác