5/9/2012 10:12:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Tham nhũng và phòng chống tham nhũng luôn được các cấp các ngành quan tâm, bên cạnh đó thực hành tiết kiệm chống lãng phí là nhiệm vụ hàng đầu. Để thực hiện tốt những quy định về phòng chống tham nhũng cũng như thực hành tiết kiệm, Website Trường Đại học Thủy Lợi trân trọng gửi đến các văn bản của Nhà nước ban hành, chi tiết:
Tham nhũng và phòng chống tham nhũng luôn được các cấp các ngành quan tâm, bên cạnh đó thực hành tiết kiệm chống lãng phí là nhiệm vụ hàng đầu. Để thực hiện tốt những quy định về phòng chống tham nhũng cũng như thực hành tiết kiệm, Website Trường Đại học Thủy Lợi trân trọng gửi đến các văn bản của Nhà nước ban hành, chi tiết:
 
 
 
 
 
 

Các tin khác