2/26/2013 4:17:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 151/KH-ĐHTL

                                     Hà nội, ngày 23 tháng 02 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Thực hiện Nghị quyết số 38/2012/QH13 của Quốc hội ngày23/01/2012 và Quyết định 181/QĐ-BNN-PC ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, về việc tổ chức lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Trường thông báo kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức trường về góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1.Mục đích:

Góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi đơn vị, cá nhân đối với việc sửa đổi Hiến pháp và thi hành Hiến pháp.

2. Yêu cầu:

Phải bám sát các định hướng, yêu cầu, nhiệm vụ, tiến độ quy định; phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng. Việc tổ chức lấy ý kiến phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai bằng hình thức phù hợp; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức và sinh viên tham gia sửa đổi Hiến pháp năm 1992; phải được tập hợp đầy đủ, chính xác khách quan, trung thực.

II. Nội dung lấy ý kiến

Toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, mỗi cá nhân, đơn vị có thể đóng góp ý kiến vào bất kỳ nội dung nào.

III. Kế hoạch  thực hiện

- Lập chuyên mục trên Trang Website của Trường về “Lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”.

- Tổ chức Hội nghị Phổ biến nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho toàn thể CB, VC vào ngày 01/3/2013.

- Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các đơn vị trực thuộc Trường; (đến ngày 07/3/2013).

- Tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị, hoàn chỉnh báo cáo kết quả thực hiện. (trước ngày 15/3/2013).

IV. Phân công thực hiện

1.Trưởng các đơn vị trực thuộc trường:

 - Chủ trì phổ biến nội dung, tổ chức lấy ý kiến, Tổng hợp ý kiến góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bằng văn bản và qua email gửi về Trường qua phòng Hành chính tổng hợp phonghcth@wru.edu.vn chậm nhất là ngày 07/3/2013.

- Tài liệu Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi hiến pháp tại đường link:

http://www.wru.edu.vn/Portals/0/tes/TAILIEUHUONGDANLAYYKIENVEDUTAHOSUADOIHIENPHAP1992.pdf

- Toàn văn nội dung dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại đường link:

 http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_TAILIEU_COBAN/Attachments/887/Ban_so_sanh_HP_92_va_Du_thao

2. Phòng Hành chính tổng hợp:

          - Làm đầu mối xây dựng kế hoạch triển khai; Đôn đốc các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện. Gửi toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đến các đơn vị qua email dhtl.

        - Thường trực tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của trường; Lập báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Trường; hoàn thành trước ngày 10/3/2013.

3. Phòng Tài vụ:

Lập dự toán kinh phí và thực hiện theo quy định của Bộ tài chính tại Công văn số 152/BTC-HCSN ngày 05/01/2013.

4. Phòng CTCT&QLSV:

Triển khai công tác tuyên truyền; đưa thông tin lên trang web; nghiên cứu triển khai cách đóng góp ý kiến trong khối sinh viên.

5. Trung tâm tin học:

Phối hợp với Phòng CTCT&QLSV Xây dựng chuyên mục trên trang web của trường “Lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”.

            6. Đề nghị Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Hội CCB: Triển khai việc đóng góp ý kiến trong Ban chấp hành và tổ chức đoàn thể.

Ban giám hiệu yêu cầu Trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch trên, đảm bảo đúng tiến độ đã nêu ở trên/.

 

Nơi nhận:

KT.HIỆU TRƯỞNG

- ĐU, BGH;

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị trực thuộc trường qua: Trang web, email dhtl;

Đã ký

- Lưu: VT, HCTH.

GS.TS Phạm Ngọc Quý

Các tin khác